Какво трябва да знаете при организиране на реклама в онлайн среда

С настоящия материал ще Ви представим няколко допълнителни, но основополагащи за всеки търговец въпроса:  как следва да бъде организирана рекламата на продукти, така че, да не се нарушават нормативно установени забрани,  как търговецът може да открои собствените си продукти спрямо тези на конкурентите си и така да насочи потребителското търсене именно спрямо тях, както и на това как следва да бъдат организирани законосъобразно промоционални кампании.

Изисквания за извършване на сравнителна реклама, които следва да се съблюдават:

Нормативната уредба изхожда от разбирането, че сравнението между качествата на различни продукти е принципно полезно за потребителя и поради това сравнителната реклама е разрешена при спазване на заложените изисквания, целящи да не се допусне злонамерено увреждане на интересите на конкурентни компании. От друга страна, сравнението между продукти на конкуренти винаги крие риск да накърни интересите на конкурента, тъй като функцията на рекламата е именно да изтъкне предимствата на рекламирания продукт и така да насочи потребителското търсене към него.

Затова, а и за да се избегнат ограниченията на забранената сравнителна реклама, много често в практиката се използват утвърдени способи, в които в самите реклами се залага базов външен вид на сходни продукти с цел потребителят да не се насочва към тези на определен конкурент, но въпреки това се постига ефектът на подчертаване на положителните характеристики на собствения рекламиран продукт.

Как следва да изглежда рекламното послание на търговеца, който все пак е решил да се възползва от предвидените възможности за сравнителна реклама?

– Сравнението следва да бъде обективно, между продукти и услуги, които задоволяват еднакви потребности. В противен случай, няма как да се направи реална и адекватна съпоставка, а рекламата няма да бъде обективна;
– Следва да се избягват рекламни послания, които изнасят неверни твърдения, използват неясни или заблуждаващи послания, премълчават или преувеличават информация, както и такива, които недобросъвестно увреждат името или търговски марки на конкурентите.  

Изисквания за организиране на промоционални кампании: 

При организация на намаления или т. нар. промоционални кампании търговецът следва да спазва следните изисквания:

– Препоръчително е при по-големи кампании да се подготвят ясни писмени правила към промоцията, предназначени за клиентите;

– Съобщението за намалението следва да съдържа информация относно намалените стоки и услуги, както и за срока на намалената цена;

– Съобщението следва да е направено по един от начините, предвидени в Закона за защита на потребителите, така че да е видна съпоставката между стара и нова цена;

– За стара цена, която да бъде посочена в съобщението за намаление, се приема тази, прилагана от търговеца поне месец преди намалението (посоченото условие е въведено, за да се избегнат спекулации с цените и провеждането на т.нар. „фиктивни намаления“);

– Периодът на намаление следва да бъде между 1 работен ден и 1 месец;

– Провеждането на промоционална кампания не дава право на търговеца единствено поради предложената по-ниска цена да „отнема“ определени права на потребителите (напр. правото на отказ, на рекламация и др.).

Важно е да се има предвид, че неспазване на изискванията за законосъобразно провеждане на промоционални кампании би могло да доведе до налагане на административни санкции за търговеца, но по-съществени биха били „санкциите“, наложени от самите потребители, които в резултат на установена нелоялна практика биха пренасочили търсенето си към други сходни продукти на конкурентни компании.

От друга страна е важно да се има предвид, че голяма част от нормативната уредба в областта на електронната търговия цели, освен опазване на интересите на потребителите, още и опазване на конкурентната среда. Затова, при предприемане на редица действия в онлайн среда, търговецът следва да продължи да съблюдава правилата на конкурентното право, към които се придържа и при извършване на обичайната си дейност.
В настоящия материал са изложени част от най-съществените аспекти, които всеки търговец следва да има предвид при извършване на онлайн търговия. Разнообразието от фактически отношения води до възникването на много други казуси, които изискват от търговеца комплексно и своевременно решение, с фокус в потребителското и конкурентното право.

Публикацията е специално предоставена от „Твоят бизнес за потребителите на сайта на Арена на красотата 2024.

Към публикацията – https://www.tbmagazine.net/statia/kakvo-tryabva-da-znaete-pri-organizirane-na-reklama-v-onlayn-sreda.html