Какво трябва да знаят работодателите при наемане на работа на чужденци, граждани на трети държави

В последните години сме свидетели на глобална миграция на работна сила. Набиращите скорост международни компании, които работят на българския пазар на труда създадоха условия все повече чужденци да търсят реализация в България, а недостигът на квалифицирана работна ръка накара работодателите да привличат подходящи кадри от чужбина. С присъединяването на България към Европейския Съюз пред гражданите на съюза се даде възможност на облекчен достъп до българския пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава – членка на ЕС, но за гражданите на трети държави все още са налице определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда. С тазседмичната ни статия ще разкрием какви са режимите и процедурите за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави.

Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България се урежда със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за прилагането му. В зависимост от заетостта, която желаят да упражняват работниците граждани на трети държави на територията на страната са предвидени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда.

Работодателите е добре да знаят, че чужденците, граждани на трети държави, които имат правото на дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България не е необходимо да искат допълнително разрешение за достъп до пазара на труда.

В зависимост от вида процедура, Агенция по заетостта издава разрешение за достъп до пазара на труда, а в други случаи се прилага по-облекчен режим на регистрация.

Процедурите, които дават право на гражданите на трети държави да имат достъп до българския пазар на труда и въз основа на които се иска разрешение от Агенция по заетостта са следните:

Упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на “Единно разрешение за пребиваване и работа”

Този вид разрешение се издава на граждани на трети държави, които ще бъдат наети на работа от български работодател. Преди искането на разрешение, работодателят е необходимо да е провел предварително проучване на пазара на труда /пазарен тест/, доказващо по категоричен начин, че националният пазар на труда не предлага подготвени местни лица, както и да представи доказателства, че активно е търсил кадри в предходен период (не по-малък от 15 дни и не по-голям от 3 месеца), непосредствено преди подаване на заявлението. Разрешението се предоставя за срок до 1 година, като има възможност срокът му да продължаван с още 12 месеца, когато са налице основанията за първоначалното му предоставяне и няма прекъсване в заетостта, като общата продължителност не може да надвишава три години.

Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на “Синя карта на ЕС”

Тази процедура е подходяща за висококвалифицирани граждани на трети държави, наети от български работодател за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение. Следва да се знае, че достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство, като чужденецът следва да притежава и докаже необходимата за съответната работа компетентност, а работодателят следва да осигури брутна заплата 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България. Важно е да се отбележи, че общият брой на гражданите на трети държави, наети в предходните 12 месеца в предприятието на местния работодател, не трябва да е повече от 20% от броя на наетите по трудово правоотношение български граждани, а за малки и средни предприятия – 35%. Разрешението се предоставя за срока на трудовия договор с чужденеца, който не трябва да бъде по-кратък от 12 месеца, а максималният срок е 4 години.

Сезонна заетост от 90 дни до 9 месец

Този вид разрешение се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа при български работодател от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности в съответствие със списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението, на които зависи от смяната на сезоните, като в него са включени два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство. Работодателите е добре да знаят, че са задължени да покрият за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в Република България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник.

Вътрешнокорпоративен трансфер на служители

Това разрешение се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване за целите на вътрешно корпоративен трансфер. При тази процедура се изисква изпращащото и приемащото предприятие да принадлежат към едно и също предприятие или група предприятия. Необходимо е служителят да има наличието на трудов стаж от 12 месеца, положен в дружеството-изпращач без прекъсване непосредствено преди датата на подаване на заявлението за разрешение за работа. Чужденецът трябва да притежава необходимите професионален опит и квалификация, както и да продължи да работи в изпращащото предприятие, установено в третата държава, след срока на трансфера.

„Разрешение за работа” на командировани работници граждани на трети държави

Този тип разрешение се издава на работник, гражданин на трета държава, който в рамките на определен период извършва работа на територията на Република България, с работодател, чието седалище е на територията на друга държава – членка на ЕС или на трета държава. Между чуждестранния работодател и българския следва да е сключен договор за предоставяне на работната ръка. Тук е важно да се знае, че изплащането на трудовото възнаграждение и покриване на разходите за социално осигуряване и здравна застраховка на командирования се поемат изцяло от чуждестранния работодател. Срокът на разрешението е до една година, като може да бъде продължен по изключение до 12 месеца, ако дейността изисква превишаване на първоначално обявената продължителност.

Публикацията е специално предоставена от „Твоят бизнес за потребителите на сайта на Арена на красотата 2024.

Към публикацията – https://www.tbmagazine.net/statia/kakvo-tryabva-da-znayat-rabotodatelite-pri-naemane-na-rabota-na-chuzhdenci-grazhdani-na