Общи условия за събитията на „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД

 

  1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да се регистрирате за някое от събитията, организирани или съорганизирани от „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД (наричано по-долу само „АСК реклама и ПР обслужване ООД“ и „Изложение ARENA of BEAUTY“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и АСК реклама и ПР обслужване ООД. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Посетител на Изложение ARENA of BEAUTY и/или участник на събитие и „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД. Чрез регистрацията за събитие, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития, организирани от „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД.

 

  1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ОРГАНИЗАТОР“/ „ОРГАНИЗАТОРИ“ означава „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД, респективно „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД заедно с други лица, с които съвместно организира дадено събитие

„СЪОРГАНИЗАТОР“ е лице, с което „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД организира съвместно едно или повече събития.

„УЧАСТНИК“/“ПОСЕТИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което е участник в програма на Изложение ARENA of BEAUTY или се регистрира за участие в събитие, организирано от „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД самостоятелно или в партньорство с други съорганизатори.

„СЪБИТИЕ“ се отнася за събитие, организирано от „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД самостоятелно или в партньорство с други организатори.

„СТРАНИЦА НА СЪБИТИЕ“ е страница на домейна https://www.arenaofbeauty.bg /, която се отнася до дадено събитие и която съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

„САЙТ НА СЪБИТИЕ“ се отнася до сайт, който е специално разработен за даденото събитие и съдържа информация за лекторите, програмата, регистрациите и другите детайли около провеждането му.

 

  1. Регистрация

Регистрацията и закупуването на билети за събитията се извършва по един от следните начини:

– На страницата на даденото събитие на сайта www.arenaofbeauty.com

– На отделен сайт на даденото събитие, ако такъв е разработен

– През платформа за продажба на билети за събития, ако е обявена такава възможност

– В деня на Изложение ARENA of BEAUTY на обозначеното от Организаторите място за продажба на билети и/ или  регистрация на участниците, респективно на посетителите.

Регистрацията Ви е успешно завършена, когато получите имейл за потвърждение, и/или билет на имейл адреса, който сте посочили при самия процес на регистрация. Ваша отговорност е да предоставите валиден имейл адрес, до който имате достъп Вие, или участникът/участниците, които регистрирате. Условията за получаване на потвърждение за конкретната регистрация са описани на сайта на съответното събитие. „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото да отказва регистрации по свое усмотрение.

Основен начин за комуникация във връзка с провеждането на събитията са имейл съобщения до участниците/посетителите. По имейл ще бъдат изпращани указания във връзка с посещението ви на Изложение ARENA of BEAUTY, уведомления за евентуални промени в датата, мястото и часа на провеждането на събитията, както и допитвания за обратна връзка относно събитията в дните на провеждането на Изложение ARENA of BEAUTY.

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото да променя датата, часа и мястото на всяко събитие, като своевременно ще публикува за това съобщение на сайта  на Изложение ARENA of BEAUTY на arenaofbeauty.bg или на страницата на самото събитие. Ще бъдат положени разумни усилия да бъдат уведомени участниците по имейл или друг начин при промяна на датата, часа или Зоната на събитието, за което са се регистрирали. Все пак препоръчваме като най-сигурен начин проверка на сайта на Изложение ARENA of BEAUTY ден преди датата на провеждането му.

За събитията, за които регистрациите са поименни, те не могат да се прехвърлят към други лица. В случаите, когато регистрираното лице е възпрепятствано и не може да присъства на Изложение ARENA of BEAUTY, е задължено да уведоми Организаторите в срок от два работни дни преди датата на Изложение ARENA of BEAUTY. Възпрепятстваното лице може да посочи друг участник, който да присъства на Изложение ARENA of BEAUTY на негово място, и следва да получи изрично потвърждение от Организаторите на Изложение ARENA of BEAUTY за успешно направена замяна.

 

  1. Плащания

Плащанията за събитията се извършват по три начина: на сайта на Изложение ARENA of BEAUTY по един от указаните там начини или в деня на Изложение ARENA of BEAUTY на обозначеното от Организаторите място за регистрация на участниците.

На сайта на Изложение ARENA of BEAUTY са указани цените, сроковете и промоциите (ако има такива) за ранна регистрация или регистрация в повече от 1 събитие. При канселиране на събитие платените суми се възстановяват на лицето след посочване на банкова сметка и титуляр.

 

  1. Авторски права

Всички права са запазени за „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД и/или нейните партньори. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, материали и презентации, изнесени и показани по време на събитията, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване от трети лица – в т.ч. но не само участници/посетители на събитие – представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото по усмотрение да не допуска снимки и записи по време на събитията. Участниците ще бъдат уведомявани за тези ограничения и по време на провеждането им.

 

  1. Лични данни и поверителност

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД следва разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) при събирането и обработката на личните ви данни за целите на регистрацията и допускането ви до събития.

По време на събитията фотографи и оператори на организаторите и на други медии, допуснати от организаторите, правят снимки и видео записи, които впоследствие се използват при отразяването на Изложение ARENA of BEAUTY в медиите, социалните мрежи, както и при изготвянето на материалите за популяризирането на бъдещи събития. Ако Вие не желаете да бъдете снимани, моля, не се регистрирайте и не посещавайте събития на „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД.

Препоръчваме Ви да се запознаете с нашата Декларация за поверителност, където подробно е описано как правим това.

 

  1. Безопасност

В интерес на безопасността и комфорта на всички посетители и участници, всяко събитие на „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД е обект на строги мерки за сигурност. Всяко лице, което желае да посети събитие на „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД се съгласява, че спрямо него могат да бъдат извършвани проверки за сигурност, включващи, без да е изчерпателно, проверка от охранителите на Изложение ARENA of BEAUTY и/или сканиране с технически средства на дрехи, чанти и други предмети, по преценка на организаторите, преди да влизане в залата или района на Изложение ARENA of BEAUTY.

Следните артикули не могат при никакви обстоятелства да бъдат внасяни на мястото на провеждането на Изложение ARENA of BEAUTY и/или събития на „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД: взривни вещества или материали, пиротехнически средства, огнестрелни оръжия (включително реплика или огнестрелни оръжия-играчки), снаряди и др. подобни; остри предмети; спрей боя; катинари и/или вериги; елементи, които произвеждат шум (например свирки); тематични списания, брошури, каталози, всякакви рекламни материали за разпространение, включително тестери и продукти, банери, плакати и/или знамена, които не са оторизирани от организаторите; алкохол; всякакви други предмети, които по наше мнение представляват риск за здравето и безопасността на другите посетители по какъвто и да е начин („Забранени предмети“).

Възможно е да не получите разрешение да влезете на Изложение ARENA of BEAUTY или да бъдете изведени от него, ако откажете да бъдете проверени или откажете да предадете на охраната Забранените предмети, които носите със себе си.

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото да изиска да напуснат събитие посетители, чието поведение е неприемливо (по преценка на организаторите) или е заплаха за здравето и сигурността на останалите участници в събитията и посетители на Изложение ARENA of BEAUTY.

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото да въвежда допълнителни рестрикции за определени събития. Преди да се регистрирате, трябва да проверите описанието на Изложение ARENA of BEAUTY за подробности относно всички допълнителни условия или ограничения.

Вие се съгласявате, че Вие и всеки, на чието име направите резервация за събитие организирано от „АСК реклама и ПР обслужване“ ООД и/или Съорганизатор, ще спазвате всички такива условия или ограничения.

 

  1. Промени

„АСК реклама и ПР обслужване“ ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01/09/2019г.